voorwaarden

Op alle fotografie en digitale videoproducties van Rhalda Jansen Fotografie en Digitale Video zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Het copyright van deze fotografie en digitale videoproducties ligt ten alle tijde bij Rhalda Jansen Fotografie en Digitale Video. Bij publicatie van deze producten is naamsvermelding verplicht. Zonder expliciete toestemming van Rhalda Jansen is gebruik van deze producten verboden.

Algemene Voorwaarden voor Fotografie

Onder Rhalda Jansen Fotografie wordt in deze algemene voorwaarden en op de website www.rhalda.nl verstaan: Rhalda Jansen Fotografie gevestigd aan de Hermine Moquettestraat 10, 3066 JE te Rotterdam. BTW nummer: 1325.34.812.B.01 en KVK nummer: 24427450

Op alle foto’s van Rhalda Jansen Fotografie en de site www.rhalda.nl zijn de algemene voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10
lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke
met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden
gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet
met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief,
afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van
artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij,
inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of
schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze
voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te
herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de
prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door
de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde
vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar
redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de
Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt
gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen
vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers,
waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door
collega's van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in
voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,
(iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen
door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en
reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het
werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft
gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk
voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden
controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na
factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens
relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft
geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen
hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op
reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na
factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde
betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens
verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten,
die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in

5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim
en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met
2%.

5.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

5.6 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort
geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen,
een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle
kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn
rekening.

5.7 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze
dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande
factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog
niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende
uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van
feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie
van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de
opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te
controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA
accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2%
afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen
de kosten van de controle volledig voor rekening van de
Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van
de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na
facturering aan de Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij
terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de
publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf
zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het
moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het
moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour
zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd
in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen
wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de
Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in
redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de
levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de
oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te
verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een
samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd
indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk
van waarde is.

9. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk,
doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de
Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden
medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn
alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot
onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit
van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het
overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de
Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze
verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn
aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het
overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor
hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze
verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de
overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt
hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager
is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt
te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De
Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit
uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet
worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen
na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met
Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de
Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist
dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met
Fotografische werken langer worden behouden dan de
overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die
de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering
van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf,
maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm
dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden
met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen
(doen) vernietigen.

12. Herstelkosten
Indien de codering of andere aanduidingen achterop een
Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn
geworden of zijn verdwenen, heeft de Fotograaf recht op vergoeding
van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een
diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel
uit zijn omraming is gehaald.

13. Opdracht

13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de
Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische
werken te maken en/of te leveren.

13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding
door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze
aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan
de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de
Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de
feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het
uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de
offerte.

13.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een
opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen
technisch en creatief inzicht uit te voeren.

13.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke
reden dan ook en hangende de uitvoering van de
opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en
zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte
van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is
ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

13.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de
Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook,
heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding,
verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf
volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie
de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst
te komen, inclusief modellen en stylisten.

14. Internet

14.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de
Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar
op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800
bij 600 pixels.

14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere
kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt
noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na
afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de
gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan
wel vernietigen.

14.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang
verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het
Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale
voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf
verstrekken.

15. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

16. Licentie

16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de
Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend
in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de
Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging
en/of de daarop toeziende factuur.

16.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald,
geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig
gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en
wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform
het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van
publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden
alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn
opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van
de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

16.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor
elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het
resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke
goedkeuring.

17. Sublicenties
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om
sublicenties te verlenen aan derden.

18. Inbreuk op auteursrecht

18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is
overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het
auteursrecht van de Fotograaf.

18.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte
van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk
gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van
gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige
geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van
alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten).

19. Naamsvermelding

19.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt
Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar
het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een
vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf
gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te
verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het
recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle
daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft
verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke
vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam
van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het
geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens
gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze
door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn
gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens
de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

20. Persoonlijkheidsrechten

20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en
openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de
persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1
sub c en d Aw in acht.

20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de
Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de
Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig
recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade
(waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte
schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten).

21. Rechten van derden

21.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is
met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen
van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden.
De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier
zake.

21.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het
opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

22. Aansprakelijkheid Fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de
Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet
aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen.
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een
verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering
feitelijk uitgekeerde somma.

23. Faillissement/surséance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement
of surséance van betaling van de andere partij. In geval van
faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de
verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd
met de redelijkheid en billijkheid zijn.

24. Rechts- en forumkeuze

24.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG)
is uitgesloten.

24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze
Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de
Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Nederland.

----------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Voorwaarden voor Audiovisuele Producties

Onder Rhalda Jansen Digitale Video wordt in deze algemene voorwaarden en op de website www.rhalda.nl verstaan: Rhalda Jansen Digitale Video gevestigd aan de Hermine Moquettestraat 10, 3066 JE te Rotterdam. BTW nummer: 1325.34.812.B.01 en KVK nummer: 24427450

 

Toepasselijkheid

artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Rhalda Jansen Digitale Video. In deze voorwaarden wordt derhalve onder opdrachtgever verstaan; elke partij die Rhalda Jansen Digitale Video, welke diensten dan ook opdraagt, ongeacht of deze diensten in deze voorwaarden met name zijn genoemd.
Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij in de offerte anders vermeldt.
De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod, Rhalda Jansen Digitale Video heeft bereikt. Uit deze acceptatie blijkt dat de opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en dat hij zo nodig afstand doet van eigen algemene voorwaarden.
Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand als Rhalda Jansen Digitale Video aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Wijzigingen

artikel 2

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Rhalda Jansen Digitale Video zijn overeengekomen.

Prijzen

artikel 3

Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen uitgedrukt in Euro, exclusief BTW en kilometer vergoeding. De kostprijs van goederen is exclusief de kosten van verpakking, het transport en de afleveringskosten.
Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen van goederen exclusief diensten in verband met installatie en in dienst stellen van apparatuur. Opgegeven prijzen voor dergelijke diensten zijn altijd exclusief voorbereidend werk (ter plaatse of elders) en exclusief werk dat klaarblijkelijk niet noodzakelijk is, gelet op de tekeningen, schriftelijke specificatie, welke de opdrachtgever heeft verschaft.
Elke verhoging van prijzen, veroorzaakt door verhoging van aan Rhalda Jansen Digitale Video berekende prijzen door haar leveranciers, koerswijzigingen van valuta, tariefwijzigingen van door overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, geeft Rhalda Jansen Digitale Video het recht deze verhoging door te berekenen aan de koper. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de koper gedurende veertien dagen, nadat deze door Rhalda Jansen Digitale Video op de hoogte is gebracht van de prijswijziging, het recht de overeenkomst te ontbinden.

Betaling

artikel 4

Voor het vervaardigen van multimedia of audiovisuele presentatie, dient de koper een voorschot te voldoen van 30% van het te factureren bedrag. Betaling van het voorschot dient plaats te vinden binnen veertien dagen na de offertedatum. Wordt de opdracht minder dan veertien dagen voor de uitvoering verleend, dan dient het voorschot per omgaande te worden voldaan. Rhalda Jansen Digitale Video aanvaardt de opdracht nadat het voorschot door haar is ontvangen. Annulering van de opdracht geeft geen recht op restitutie van het betaalde voorschot.
De opdrachtgever is verplicht de factuur binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze factuur enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling van we weken, is Rhalda Jansen Digitale Video bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door Rhalda Jansen Digitale Video geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling.
In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd over het uitstaande bedrag vanaf de dag dat betaling opeisbaar is tot de dag der algehele betaling, alsmede een bedrag ad € 18,-- aan administratiekosten. De kosten van buitengerechtelijke maatregelen namens Rhalda Jansen Digitale Video ter incasso van haar vordering, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van € 45,48), te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
Zolang niet alle uitstaande vorderingen geheel door de opdrachtgever zijn voldaan, heeft Rhalda Jansen Digitale Video het recht verdere orders te weigeren en/of verdere leveringen op te schorten.

Eigendomsvoorbehoud

artikel 5

Al het opgenomen beeldmateriaal en de inhoud van de uiteindelijke productie/montage zal eigendom (intellectueel eigendom) blijven van Rhalda Jansen Digitale Video en gebruikt mogen worden voor eigen promotie doeleinden. Kopieëren van beeldmateriaal, tekst, afbeeldingen en ontwerpen of gedeeltes ervan is op geen enkele wijze toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rhalda Jansen Digitale Video.
Opdrachtgever zal de geleverde goederen niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf en die goederen niet met rechten van derden belasten.

Levering

Artikel 6

Rhalda Jansen Digitale Video zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat respectievelijk die bepaald is in de offerte. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op datum, waarop Rhalda Jansen Digitale Video de opdracht heeft bevestigd.

Overmacht

artikel 7

De in artikel 6 genoemde termijn wordt verlengt met de periode, gedurende welke Rhalda Jansen Digitale Video door overmacht verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen.
Van overmacht aan de zijde van Rhalda Jansen Digitale Video is sprake, indien Rhalda Jansen Digitale Video na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daaraan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de leveringen van energie, diefstal, alles zowel in het bedrijf van Rhalda Jansen Digitale Video als bij derden, van wie Rhalda Jansen Digitale Video de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Rhalda Jansen Digitale Video ontstaan.
Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds daarvoor verschuldigde bedrag te voldoen, het zij de overeenkomst als beëindigd te beschouwen onder de verplichting het reeds geleverde naar Rhalda Jansen Digitale Video terug te zenden voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Garantie

artikel 8

In geval goederen bij levering defect of beschadigd zijn, dient de opdrachtgever Rhalda Jansen Digitale Video hiervan binnen acht dagen na de levering in kennis te stellen. Bij gebreke daarvan vervalt ieder vorderingsrecht wegens voornoemde schade of tekort.
De aansprakelijk van Rhalda Jansen Digitale Video is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Rhalda Jansen Digitale Video.

Muziek

artikel 9

Op de muziekstukken, zowel liedjes als melodien, gebruikt in de producties van Rhalda Jansen Digitale Video berust auteursrecht. Indien het auteursrecht van de muziek niet bij Rhalda Jansen Digitale Video ligt en de opdrachtgever deze wel in de productie wil gebruiken, zijn de kosten van het gebruik van deze muziek voor de opdrachtgever. Rhalda Jansen Digitale Video wijst iedere aansprakelijkheid voor het gebruik hiervan van de hand.

Ontbinding

artikel 10

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel schuld erkent.
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor door Rhalda Jansen Digitale Video geleden schade ondermeer bestaande uit winstderving.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

artikel 11

Op alle door Rhalda Jansen Digitale Video gesloten overeenkomsten tot het verrichten van diensten is Nederlands recht van toepassing. Iedere rechtsvordering uit hoofde van deze gesloten overeenkomst zal worden ingesteld voor de bevoegde Nederlandse rechter.
Rhalda Jansen Digitale Video wijst iedere aansprakelijkheid of schadeclaims voor de werking van de door haar geleverde programma’s van de hand en beroept zich nadrukkelijk op de door haar gehanteerde algemene voorwaarden.